Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Postępowanie dyscyplinarne w Służbie Więziennej

Służba więzienna -postępowanie dyscyplinarne

Do napisania artykułu skłoniła mnie sytuacja funkcjonariusza Służby Więziennej, wobec którego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne z uwagi na naruszenie dyscypliny służbowej. Naruszenie to polegało na opuszczeniu stanowiska służbowego, w świetle złego stanu zdrowia.

W obecnym stanie prawnym należy pamiętać o tym, że w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz ma prawo do profesjonalnego pełnomocnika-obrońcy. Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Więziennej reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Zgodnie z art. 230 ustawy naruszenie dyscypliny służbowej stanowi czyn funkcjonariusza popełniony umyślnie lub nieumyślnie polegający na naruszeniu dobrego imienia służby lub na przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych. Odpowiedzialność dyscyplinarną funkcjonariusze ponoszą również za czyny sprzeczne ze ślubowaniem.

Ustawa zawiera nadto katalog przykładowych naruszeń dyscypliny jak np. zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy, czy też stawienie się do służby w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka oraz spożywanie alkoholu lub podobnie działającego środka w czasie służby. Niejednokrotnie już same pojawienie się pełnomocnika w postępowaniu prowadzi do sytuacji, że staje się ono bardziej przejrzyste dla obwinionego, a szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia znacznie większe.

Organy prowadzące postępowanie niejednokrotnie pomijają okoliczności przemawiające na korzyść obwinionego, a skupiają się na przesłankach obciążających. Specyfika stosunku służbowego powoduje, że niejednokrotnie funkcjonariusze SW „boją się” walczyć o poprawienie swojej sytuacji w postępowaniu dyscyplinarnym.

Wady postępowania dyscyplinarnego dla oka profesjonalnego pełnomocnika materializują się zwłaszcza w ustaleniach stanu faktycznego jak i uzasadnieniach orzeczeń, które w wielu wypadkach nie zawierają istotnych informacji, które są niezbędne do właściwej analizy orzeczenia, a tym samym sporządzenia środka odwoławczego.

W większości przypadków organy pomijają, bądź też nadają niewłaściwego znaczenia stopniowi winy czy też dotychczasowemu przebiegowi służby.

Istotnymi okolicznościami przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej są również szkoda dla służby czy też dodatkowe okoliczności mające wpływ na zawinienie.

Konsekwencje jakie grożą funkcjonariuszom za przewinienie dyscyplinarne, w tym min. grożąca kara wydalenia ze służby powodują, że funkcjonariusze SW nie powinni lekceważyć sytuacji, w której zostało wobec nich wszczęte postępowanie.

W praktyce zapomina się również o terminach przedawnienia, co ma przełożenie na wadliwość prowadzonych postępowań.

Tym samym pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna do właściwej oceny zebranego materiału dowodowego oraz grożących konsekwencji.