Skontaktuj się z nami!

PRAWO ADMINISTRACYJNE – GDAŃSK

Doradzamy w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia;

  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie zaskarżania decyzji i postanowień administracyjnych – sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • Sporządzamy odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także zażalenia na postanowienia;
  • Sporządzamy zażalenia na postanowienia organów administracyjnych i skargi na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego;
  • Udzielamy porad prawnych w wybranych gałęziach prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego;
  • Reprezentujemy urzędników państwowych mianowanych w postępowaniach dyscyplinarnych;
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych, toczących się przed wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • Reprezentujemy Klienta przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących m.in.: uzyskania pozwolenia na budowę, wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy, uzyskania pozwolenia na użytkowanie.