fbpx

Jak wygląda rozwód?

Spis treści

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami zanikła więź gospodarcza, fizyczna i emocjonalna, a ponadto małżonkowie nie chcą wznawiać wspólnego życia.

Pozew o rozwód musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla każdego pisma procesowego, wymienione w art. 126 § 1 kpc (oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowa pisma (w której zawiera się np. oświadczenia i wnioski strony składającej pismo), wskazanie faktów i dowodów, własnoręczny podpis strony lub jej pełnomocnika oraz wymienienie załączników). Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych (w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca powodowi połowę tej kwoty, a pozwany musi zapłacić powodowi 150 złotych tytułem zwrotu kosztów opłaty). Dodatkowo w pozwie o rozwód powód musi wskazać, czy żąda rozwodu z orzekaniem o winie (jeżeli tak – musi też wskazać, z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia).

Po wpłynięciu pozwu o rozwód sąd przekazuje jego odpis pozwanemu. W terminie wyznaczonym przez sąd, nie krótszym niż 2 tygodnie od dnia doręczenia mu pozwu pozwany musi wnieść odpowiedź na pozew, która również musi sprostać wymogom wymienionym w art. 126 § 1 kpc. Jeżeli zarówno powód, jak i pozwany są reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), to pełnomocnik pozwanego przesyła odpis odpowiedzi na pozew bezpośrednio na adres pełnomocnika strony przeciwnej; w piśmie zamieszcza dodatkowo stosowne oświadczenie. W odpowiedzi na pozew pozwany przedstawia swoje stanowisko w sprawie wraz z dowodami na poparcie jego twierdzeń. Zarówno powód, jak i pozwany w sprawie o rozwód mogą przytaczać kolejne wnioski i dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak i dla odparcia twierdzeń strony przeciwnej do czasu zamknięcia rozprawy (art. 20512 § 2 kpc).

Orzekając rozwód, sąd orzeka również o sposobie sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem (lub dziećmi) stron. Co do zasady rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. W sprawach dotyczących małoletniego sąd powinien go wysłuchać (wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw; w sprawie o rozwód dziecko stron nie może być świadkiem, chyba że ukończyło ono 17 lat). Przed zapadnięciem wyroku rozwodzący się małżonkowie mogą przedstawić tzw. plan wychowawczy, w którym proponują własne ustalenia co do najważniejszych sprawowania opieki nad dzieckiem (np. z kim dziecko zamieszka na stałe, sposób jego leczenia, wybór szkoły itp.), z uwzględnieniem zdania dziecka (o ile stopień jego dojrzałości na to pozwala). Wzajemne ustalenia małżonków dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej co do zasady wiążą sąd (chyba że plan wychowawczy okaże się sprzeczny z dobrem dziecka – wówczas sąd musi rozstrzygnąć inaczej o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem).

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Konfiskata samochodu po alkoholu

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana

Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu – kary w 2022?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło

Formalności spadkowe w sądzie lub u notariusza

Dla osób, które nie miały nigdy styczności z sądami dokonanie formalności spadkowych może nastręczać nie lada problem. Często już samo uzyskanie informacji, co należy zrobić jest niemożliwe. W