fbpx

Dziedziczenie długów

Spis treści

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku.

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiada za długi spadku tylko do wysokości stanu czynnego spadku, ustalonego w spisie inwentarza. W związku z tym przepis art. 319 k.p.c stanowi, że jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określonych przedmiotów majątkowych, albo do wysokości ich wartości, Sąd może, nie wymieniając tych przedmiotów, ani ich wartości, uwzględnić powództwo, zastrzegając pozwanemu prawo do powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 1977 roku, sygn. akt III CRN 102/77).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone może być w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

Podstawę do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może stanowić błąd co do treści czynności prawnej, który jednocześnie jest prawnie doniosły. Błąd taki może dotyczyć tytułu powołania do dziedziczenia, osoby spadkodawcy oraz przedmiotu spadku. . Nie jest błędem prawnie doniosłym złożenie oświadczenia woli pod wpływem wadliwych, błędnych pobudek czy motywów, czy też z tego samego powodu brak odpowiedniego oświadczenia w terminie. Samo subiektywne przekonanie o rocznym terminie do złożenia oświadczenia w przedmiocie odrzucenia bądź przyjęcia spadku nie stanowi błędu prawnie doniosłego. Podkreślenia wymaga, iż odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe jest ustawową zasadą (art. 1030 k.c.), a nieodpowiedzialność – odstępstwem od niej. Nawet odrzucenie spadku nie oznacza z reguły wyłączenia odpowiedzialności za długi – spadkowe, tylko przeniesienie, tej odpowiedzialności na innych spadkobierców (art 931 § 2 k.c. i art. 933 § 2 k.c. w związku z art. 1020 k.c.). Również przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1031 § 2 k.c.) ogranicza tylko odpowiedzialność spadkobierców do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku ( Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2011 roku, sygn. akt III Ca 645/11)

Zasady odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z art. 98 tej ustawy do odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe ( Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 lipca 2005 roku, sygn. akt III Aua 535/05).

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Konfiskata samochodu po alkoholu

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana

Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu – kary w 2022?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Jak wygląda rozwód?

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło