fbpx

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Spis treści

W myśl art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać orzeczenia rozwodu. Sąd może orzec rozwód, jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia ma miejsce w razie ustania między małżonkami więzi gospodarczej , fizycznej i emocjonalnej. Jeżeli wcześniej wspomniane więzi przestały istnieć już jakiś czas temu, a małżonkowie nie chcą wznawiać wspólnego życia, to mówimy wówczas o trwałym rozkładzie pożycia.

Orzeczenie rozwodu nie jest możliwe, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 § 2 i 3 kro. Sąd nie orzeka rozwodu, jeżeli:

  • wskutek niego mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

  • rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że małżonek niewinny wyraża zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody na przeprowadzenie rozwodu byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (o ile co najmniej jeden z małżonków w dalszym ciągu zamieszkuje na obszarze właściwości danego sądu rejonowego). Jeżeli małżonkowie po zawarciu małżeństwa nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania pozwanego. Zgodnie z art 28 kpc, w przypadku, gdy miejsca zamieszkania pozwanego nie da się ustalić, powód musi skierować pozew o rozwód do sądu okręgowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Pozew o rozwód musi przede wszystkim spełniać wymogi formalne przewidziane dla każdego pisma procesowego i wymienione w art. 126 § 1 kpc (oznaczenie sądu, imiona i nazwiska stron oraz ich pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowa pisma, wskazanie faktów i dowodów, własnoręczny podpis strony lub jej pełnomocnika oraz wymienienie załączników). Od pozwu o rozwód należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. W przypadku, gdy wyrok rozwodowy zapadnie bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi 300 złotych i wzywa pozwanego do zapłacenia powodowi 150 złotych tytułem zwrotu kosztów opłaty. Do pozwu o rozwód należy załączyć akt małżeństwa powoda i pozwanego oraz akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Powód musi wskazać, czy chce rozwodu z orzekaniem o winie (jeżeli domaga się rozwodu z orzekaniem o winie – musi zaznaczyć, z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia). Jeżeli powód domaga się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka, powinien załączyć do pozwu odpowiedni materiał dowodowy (np. zdjęcia lub nagrania) albo wskazać świadków, których należałoby przesłuchać na okoliczności wskazane w pozwie.

Po wpłynięciu pozwu o rozwód sąd przekazuje pozwanemu odpis pozwu rozwodowego wraz z załącznikami. Dodatkowo wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Odpowiedź na pozew również musi spełniać wymogi formalne z art. 126 § 1 kpc. W odpowiedzi na pozew pozwany ustosunkowuje się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną, a także przedstawia własne twierdzenia i dowody. Jeżeli obie strony są reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego, pozwany musi przesłać odpis odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami przesyłką poleconą bezpośrednio na adres pełnomocnika powoda oraz złożyć odpowiednie oświadczenie w odpowiedzi na pozew.

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Konfiskata samochodu po alkoholu

Kiedy można skonfiskować samochód za jazdę pod wpływem alkoholu? Od kiedy to pijani kierowcy stracą samochód? Nowe prawo karne stało się faktem- ustawa ta została podpisana

Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu – kary w 2022?

Wsiadanie za kierownicę nawet po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu jest kategorycznie zabronione przez polskie prawo. Choć dopuszczalna ilość promili we krwi wynosi 0,2, to jest

Kiedy należy się odprawa

Obecnie obowiązujące przepisy, regulujące kwestie prawne związane z prawem pracy zawarte w Kodeksie pracy posługują się wielokrotnie pojęciem „odprawy”. Wskazać należy, że w wypadku nawiązania

Jak wygląda rozwód?

Jeżeli między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z nich może żądać rozwodu (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Sąd

Ile przysługuje urlopu?

Prawo do urlopu zawiera się w kategorii szerszego prawa do wypoczynku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o

Formalności spadkowe w sądzie lub u notariusza

Dla osób, które nie miały nigdy styczności z sądami dokonanie formalności spadkowych może nastręczać nie lada problem. Często już samo uzyskanie informacji, co należy zrobić jest niemożliwe. W