fbpx

Prawo administracyjne

Z prawem administracyjnym zetkniemy się wszędzie tam, gdzie załatwienie sprawy wymaga decyzji organu administracji publicznej. Będą to różnego rodzaju zagadnienia związane np. z uzyskaniem koncesji, zezwoleń, pozwoleń. To codzienne sprawy, które załatwiamy w urzędach gmin i urzędach miast. To postępowania związane z wszelkiego rodzaju podatkami, karami administracyjnymi i opłatami lokalnymi.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi jest specyficzne, dlatego tak ważne jest „pilnowanie sprawy” od początku i pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

Dobrze jest zatem zaangażować się w sprawę już na wczesnym etapie postępowania. Kierując się ochroną Twoich praw, przestawimy korzystne dla Ciebie rozwiązanie, wskażemy właściwą interpretację przepisów, co może ułatwić podjęcie dalszych kroków prawnych, w tym wystosowanie ewentualnej skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pomożemy Ci zatem właściwie sporządzić pismo kierowane do organu administracji publicznej, czy sądu administracyjnego, doradzimy jak uzyskać pożądaną decyzję administracyjną, a także jak najlepiej zaplanować przeprowadzenie postępowania administracyjnego.
Specjalizujemy się w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji oraz w sporządzaniu skarg od decyzji organów administracji publicznej wyższego stopnia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sporządzamy także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w trakcie całego postępowania administracyjnego.

Świadczymy również kompleksową pomoc w trakcie postępowania podatkowego, zarówno przed urzędem skarbowym, jak i izbą skarbową. Pomagamy dochodzić odszkodowań za szkody powstałe w związku z wadliwą działalnością organów administracji państwowej i samorządowej.

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • reprezentowanie przed organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,
 • sporządzanie skarg i prowadzenie spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego

Oferujemy:

 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę,
 • występowanie o wydanie koncesji, zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie w imieniu Klientów niezbędnych zaświadczeń z urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz urzędów skarbowych,
 • przygotowywanie odwołań od uchwał w sprawie ustalenia wyników egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego) oraz od uchwał w przedmiocie negatywnego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą,
 • przygotowanie odwołań od wyników egzaminów maturalnych.

Świadczymy kompleksowe prowadzenie spraw dotyczące w szczególności:

 • pragmatyki służbowej,
 • legalizacji samowoli budowlanej,
 • zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, procesu budowlanego,
 • cofnięcia pozwolenia na broń,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • opłat z tytułu wieczystego użytkowania, opłat adiacenckich,
 • obywatelstwa, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego w tym spraw dotyczących zameldowania i wymeldowania,
  cudzoziemców,
 • zezwoleń /koncesji/ na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Krajowa Izba Radców Prawnych

Kancelaria JP Legal

Czopowa 14/20, 80-882 Gdańsk
Wronia 45/175, 00-870 Warszawa

58 505 51 77
690 561 251
sekretariat@jplegal.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 09:00 – 19:00
Sobota 09:00 – 17:00

Specjalizacje