Prawo gospodarcze

Kancelaria zajmuje się:

  • Udzielaniem porad prawnych w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia;
  • Świadczeniem pomocy prawnej w zakresie zaskarżania decyzji i postanowień administracyjnych – sporządzaniem skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • Sporządzaniem odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także zażaleń na postanowienia;
  • Sporządzaniem zażaleń na postanowienia organów administracyjnych i skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego;
  • Doradztwem z wybranych gałęzi prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego;
  • Reprezentowaniem urzędników państwowych mianowanych w postępowaniach dyscyplinarnych;
  • Reprezentowaniem Klientów w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych, toczących się przed wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
  • Reprezentowaniem Klientów przed organami administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego w sprawach dotyczących m.in.: uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy.

PRAWO GOSPODARCZE - KANCELARIA GDAŃSK

ZADZWOŃ ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY