Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Postępowanie dyscyplinarne w Policji

postępowanie dyscyplinarne policja

Do napisania artykułu skłoniła mnie sytuacja funkcjonariusza Policji, wobec którego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne z uwagi na naruszenie dyscypliny służbowej.

W obecnym stanie prawnym należy pamiętać o tym, że w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz ma prawo do profesjonalnego pełnomocnika-obrońcy.

Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy Policji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Niejednokrotnie już same pojawienie się pełnomocnika w postępowaniu prowadzi do sytuacji, że staje się ono bardziej przejrzyste dla obwinionego, a szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia znacznie większe.

Organy prowadzące postępowanie niejednokrotnie pomijają okoliczności przemawiające na korzyść obwinionego, a skupiają się na przesłankach obciążających. Specyfika stosunku służbowego powoduje, że niejednokrotnie funkcjonariusze Policji „boją się” walczyć o poprawienie swojej sytuacji w postępowaniu dyscyplinarnym.
Wady postępowania dyscyplinarnego dla oka profesjonalnego pełnomocnika materializują się zwłaszcza w ustaleniach stanu faktycznego jak i uzasadnieniach orzeczeń, które w wielu wypadkach nie zawierają istotnych informacji, które są niezbędne do właściwej analizy orzeczenia, a tym samym sporządzenia środka odwoławczego. W większości przypadków organy pomijają, bądź też nadają niewłaściwego znaczenia stopniowi winy czy też dotychczasowemu przebiegowi służby. Istotnymi okolicznościami przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej są również szkoda dla służby czy też dodatkowe okoliczności mające wpływ na zawinienie.

Konsekwencje jakie grożą funkcjonariuszom za przewinienie dyscyplinarne, w tym min. grożąca kara wydalenia ze służby powodują, że policjanci nie powinni lekceważyć sytuacji, w której zostało wobec nich wszczęte postępowanie.
W praktyce zapomina się również o terminach przedawnienia, co ma przełożenie na wadliwość prowadzonych postępowań.

Tym samym pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędna do właściwej oceny zebranego materiału dowodowego oraz grożących konsekwencji.